Pflegearbeiten im Bongert „op Roebben“ in Hollenfels

Travaux d’entretien au verger „op Roebben“ à Hollenfels

Pflegearbeiten im Bongert „op Roebben“ in Hollenfels

Freilegen der Baumscheiben und Verteilen von Kompost um die Bäume.

Travaux d’entretien au verger „op Roebben“ à Hollenfels

Nettoyage des pieds des arbres et épandage de compost.

RDV Parking rue d’Ansembourg in/à Hollenfels

natur&ëmwelt Téinten (Ben Baus: 621 729 022 / bausben@pt.lu)

Dernière mise à jour