Bicherwoch am Biodiversum

16/02/19 – 24/02/19 BICHERWOCH AM BIODIVERSUM
Bicherausstellung, Liesungen, Kanneraktivitéiten, Workshops a villes méi ronderëm Bicher an Natur. Detailléierte
Programm gëtt virdrun op www.biodiversum.lu annoncéiert.
10:00 – 17:00
Biodiversum Gratis
biodiversum@anf.etat.lu | 23 60 90 61 1

Dernière mise à jour