Potentielle Risk fir Héichwaasser iwwert déi nächst Deeg

Wéinst dem ville Reen an de leschten Deeg, an de Previsioune fir de Weekend, ass domat ze rechnen, dass d‘ Peegelstänn vun de Flëss a Baache wäerte klammen.
Détailinformatioune fennt een, wéi gewinnt, um Site www.inondations.lu an och an eiser ganz neier App „Meine Pegel“ (Android / iOS). Mir invitéieren déi betraffe Leit, sech iwwert déi Weeër ze informéieren.

 

Aufgrund des vielen Regens in den letzten Tagen, sowie der Wettervorhersagen für das Wochenende, ist damit zu rechnen, dass die Pegelstände der Flüsse und Bäche steigen werden. Aktuelle Informationen findet man, wie gewohnt, auf der Seite www.inondations.lu, sowie in unserer neuen App "Meine Pegel" (Android / iOS). Wir laden die betroffenen Personen ein, sich über diese Wege zu informieren.

 

Due to lots of rain in the last few days, as well as the weather forecasts for the weekend, the water levels of rivers and streams are expected to rise. Current information can be found, as usual, on the page www.inondations.lu, as well as in our new app "Meine Pegel" (Android / iOS). We invite the people concerned to inform themselves via these channels.

En raison des fortes pluies de ces derniers jours et des prévisions météorologiques pour le week-end, il faut compter avec une hausse du niveau des fleuves et rivières. Des informations en temps réel sont disponibles, comme d'habitude, sur le site www.inondations.lu, ainsi que dans notre nouvelle application " Meine Pegel " (Android / iOS). Nous invitons les personnes concernées à s'informer par ces moyens.

Dernière mise à jour