Mir ginn eraus

Ëmweltpädagogesch Gruppenaktivitéiten

Il faut apprendre à mieux connaître la nature pour l’aimer et la protéger. Pour bâtir cette relation importante dès le plus jeune âge, l’éducation à la nature et à l’environnement joue un rôle primordial en passant par des sorties sur le terrain.

Nous voulons faciliter les sorties de groupes pédagogiques « Nature et environnement » effectuées par le secteur public et par les organisations non gouvernementales actives dans la pédagogie de la nature, par rapport à la législation de la protection de la nature de 2018. 

Pour eux, nous avons mis en place les questions-réponses (FAQ) de la pratique pédagogique par rapport à la législation de la protection de la nature, rassemblées en collaboration avec des acteurs de l’éducation à l’environnement et au développement durable. Ces questions-réponses sont encadrées par un code de bonne conduite à respecter pour assurer le respect de la nature.

En complément, en collaboration avec le Service national de la jeunesse, une nouvelle édition du guide de l’animateur Mir ginn eraus s’adressant aux animateurs de jeunes et aux enseignants a été élaborée.

 

Nëmme wat ee kennt a wat ee gären huet, kann een och schützen. Jidderee soll kënnen an d’Natur goen, fir se kennen a schätzen ze léieren, an dat vu ganz Jonkem un. Fir dës Relatioun opzebauen, ass d’Ëmwelt- an Naturerzéiung fir eis en noutwendegen a wichtege Volet vun all Naturschutz- an Ëmweltpolitik. 

Dowéinst encouragéiere mir den ëffentleche Secteur an d‘Jugendorganisatioune fir mat de Kanner a Jonken eraus an d’Natur ze goen. Fir hir ëmweltpedagogesch Gruppenaktivitéite fannt dir hei eng Zesummestellung vu gesammelte Froen an Äntwerten aus der Praxis (FAQ), mat Reegelen déi ze beuechten sinn.

Dëse Code de bonne conduite stellt Verhalensreegelen op, wéi ee sech dobaussen an der Natur am Beschte verhält fir des kënne voll ze genéissen a gläichzäiteg e klengstméigleche Foussofdrock ze hannerloossen. Explikatiounen zu dëse Fauschtreegelen a weider Detailer fannt dir an dësen „FAQ fir ëmweltpedagogesch Gruppenaktivitéiten an der Natur“.

Zousätzlech gouf en Guide de l’animateur zesumme mam SNJ opgestallt, den sech un all d’Enseignanten, Betreier oder Responsabel vu Jugendaktivitéite wendt: Mir ginn eraus!

 

Vill Spaass beim Kenneléiere vun eiser schéiner a schützenswäerter Natur

Dernière mise à jour