Guide de bonne conduite Natur

Auteur
AEF
Date de parution
2006
Editeur
Administration des Eaux et Forêts, Service National de la Jeunesse (SNJ) - Centre Hollenfels, Lëtzebuerger Guiden a Scouten (LGS ), Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg (FNEL), Association des Girl-Guides du Luxembourg
Guide de bonne conduite NATUR.indd
Guide de bonne conduite Natur
Langue : Français
Pdf - 1,59 Mo - 28 page(s)
Dëse Guide soll de Verantwortleche vu Jugendgruppen net nëmmen hëllefen, d’Konfliktfelder, d’Regelen an d’Geforen an der Natur besser ze erkennen, mee weist och op d’Noutwendegkeet hin, de jonke Leit d’Schéinheet an de Räichtum vun der Natur méi no ze bréngen a si an engems op hir Verantwortung fir d’Ëmwelt opmierksam ze maachen.

Dernière mise à jour