Zones protégées d'intérêt national

L’article 40 de la loi modifiée concernant la protection de la nature et des ressources naturelles précise que les parties du territoire peuvent être définies et déclarées zones protégées d’intérêt national, soit sous forme de réserve naturelle, soit sous forme de paysage protégé, et comme telles être grevées de servitudes et de charges en vue d'assurer la sauvegarde des habitats et des espèces, la sauvegarde du paysage ou le bien-être de la population.

La protection de certains sites par classement en tant que zone protégée d’intérêt national est considérée comme étant un moyen essentiel garantissant la protection de zones prioritaires pour la conservation de la biodiversité et de différents services fournis.

 

Zone
(lien vers legilux)

Commune

Dénomination

Date du
règlement
Modification du règlement

Surface (ha)

Cartes détaillées (PDF download)

1

Fensterdall

Boevange-sur-Attert

RN ZH 24

18.02.1987

 

10,85

 

2

Telpeschholz

Kehlen

RN RD 13

18.02.1987

 

67,32

 

3

Aarnescht

Niederanven

RN PS 07

01.02.1988

 

75,19

 

4

Ellergronn

Esch-sur-Alzette

RN ZH 46

19.03.1988

 

110,40

 

5

Boufferdanger Muer

Kärjeng

RN ZH 39

19.03.1988

 

21,50

 

6

Léi

Bertrange

RN ZH 47

19.03.1988

 

125,96

 

7

Amberkneppchen

Junglinster

RN RD 09

25.05.1989

 

54,94

 

8

Sonnebierg

Walferdange

RN PS 04

31.07.1989

 

15,03

 

9

Leibierg

Redange, Preizerdaul

RN RD 05

10.08.1991

 

61,74

 

10

Kuebendällchen

Schengen

RN PS 11

25.10.1991

 

35,10

 

11

Prenzebierg

Differdange, Pétange

RN RD 15

20.11.1991

 

255,30

 

12

Ramescher

Wincrange

RN ZH 12

11.02.1993

 

62,70

 

13

Strombierg

Schengen

RN RF 11

20.04.1993

 

29,20

 

14

Haard-Hesselsbierg-Staebierg

Dudelange, Kayl, Rumelange

RN RD 16

30.07.1994

 

594,34

 

15

Roeserbann

Hesperange, Roeser

RN ZH 49

08.09.1994

 

352,67

 

16

Linger Wiesen

Kärjeng

RN ZH 66

01.07.1997

 

31,80

 

17

Haff Réimech

Schengen

RN ZH 58/59

23.03.1998

 

100,77

 

18

Um Bierg

Bettembourg, Roeser

RN RD 29

03.08.1998

 

12,32

 

19

Kelsbaach

Grevenmacher, Flaxweiler, Wormeldange,

RN PS 09

03.08.1998

 

75,45

 

20

Am Bauch

Mondercange

RN ZH 42

14.04.1999

23.12.2005

31,30

 

21

Stréissel

Bettembourg

RN ZH 63

08.05.1999

 

35,62

 

22

Birelergronn

Sandweiler, Schuttrange, Niederanven

RN ZH 50

06.12.1999

 

271,65

 

23

Dreckswis

Kärjeng, Sanem

RN ZH 85

22.03.2002

 

71,03

 

24

Kuebebierg

Luxembourg

RN PS 05

26.03.2002

19.05.2022

32,31

Cartes A4/A3

25

Hierden

Betzdorf, Flaxweiler

RN PS 08

29.08.2003

 

68,96

 

26

Deiwelskop

Mompach

RN PS 03

02.04.2004

 

60,98

 

27

Filsdorfergrund

Dalheim, Frisange

RN ZH 93

25.03.2005

 

27

 

28

Betebuerger Bësch

Bettembourg

RN RFI 31

20.09.2005

 

237,32

 

29

Ënneschte Bësch

Bertrange, Leudelange

RN RFI 29

20.09.2005

 

87

 

30

Pellembierg

Flaxweiler, Wormeldange

RN PS 10

30.09.2005

 

90,93

 

31

Laangmuer

Niederanven

RN RFI 25

07.11.2005

 

103

 

32

Pëttënerbësch

Mersch, Bissen

RN RFI 34

09.06.2006

 

67

 

33

Brill

Schifflange

RN ZH 44

05.02.2007

 

19,70

 

34

Am Pudel

Esch/Alzette, Schifflange

RN ZH 43

05.02.2007

 

15,49

 

35

Grouf Schengen

RN RFI 32

04.07.2007  

156,13

 

36

Biirgerkräiz

Walferdange

RN

25.01.2008

 

2,34

 

37

Conzefenn

Troisvierges, Weiswampach

RN ZH 06

31.03.2008

 

137

 

38

Hierberbësch

Mompach

RN RFI 18

23.09.2010

 

205,92

 

39

Saueruecht

Beaufort

RN RF 04

23.02.2010

 

74,53

 

40

Weimericht

Junglinster

RN PS 14

10.09.2012

 

102,94

 

41

Manternacher Fiels

Manternach, Mertert

RN RF 09

27.02.2012

  136,55  
42 Vallée de la Haute-Sûre -Bruch/Pont Misère Boulaide, Rambrouch RN ZH 16 19.05.2014   1477,38  
43 Akescht Parc Hosingen RN RF 45 25.06.2014   172,67  
44 Ronnheck Junglinster RN RD 27
25.06.2014   180,82  
45 Reckingerhaff-Weiergewan Bous, Dalheim, Mondorf-les-Bains RN ZH 56
24.02.2016   272,80  
46 Wéngertsbierg Flaxweiler, Lenningen   15.03.2016   29,63  
47 Brucherbierg-Lalléngerbierg Schifflange, Kayl, Esch-sur-Alzette RN RD 35
29.03.2016   267,02  
48 Schwaarzenhaff - Jongebesch Hobscheid, Steinfort RN RD 14 01.06.2016   256,67  
49
Carrière de Bettendorf-Schoofsbesch Bettendorf ZPIN13 / RN RD 17 14.12.2016   23,9  
50 Eppeldorf-Elteschmuer Vallée de l'Ernz ZPIN 17 /
ZH 21
28.02.2017   12,09  
51 Kaleburn Wincrange

ZPIN 32 /

ZH 09

28.02.2017   81,43  
52 Sporbaach Wincrange ZPIN 68 / ZH 10 28.02.2017   99,25  
53 Kasselslay-Zogel Clervaux ZPIN 34 / RF 22.03.2017   86,5  
54 Schnellert Berdorf ZPIN 62 / RFI 22.03.2017   135,61  
55 Hautcharage-Griechten Garnich, Käerjeng ZPIN 30 / ZH 20.07.2017   204,79  
56 Bréichen Clervaux ZPIN 72/ ZH 83 01.12.2017   46,68  
57 Lellingen - Fréng/Op Baerel Kiischpelt, Hosingen ZPIN 44 / RF 13 01.12.2017   356,11  
58 Rosport-Hëlt Rosport ZPIN57 / RD 12 20.07.2018   165,03  
59 Geyershaff-Geyersknapp Bech ZPIN26 / RD 11 25.07.2018   50,8  
60 Schlwammwiss-Brill Betzdorf, Niederanven, Schuttrange ZPIN60 / ZH 51 25.07.2018   86,82  
61 Léiffrächen Kayl, Rumelange ZPIN 43 29.03.2019   306,74  
62 Hautbellain-Fooschtbaach Troisvierges ZPIN29 / ZH 01 29.03.2019   33,51  
63 Sonlez-Pamer Lac de la Haute Sûre, Winseler ZPIN67 / ZH 15 29.03.2019   58,08  
64 Michelbouch - Biischtert / Etangs de Bissen Bissen, Colmar-Berg, Vichten ZH 19 / ZH 71/ RFI 12 17.03.2020   329  
65 Kiemerchen/ Scheiergronn/ Groussebësch
Differdange, Sanem ZPIN37 / RD 00 17.03.2020   391,94  
66 Härebësch
Koerich, Habscht ZPIN39 / RFI 22 28.02.2021   129  
67 Engelsratt/ Werwelslach

Kehlen, Mamer ZPIN 18 / RFI 24 18.06.2021   152,18 Cartes A4/A2
68 Nommerlayen
Nommern, Larochette ZPIN 52/ RF 07 18.06.2021   142 Cartes A4/A2
69 Widdebierg-Hierden Flaxweiler, Betzdorf ZPIN 76 / RF 16 18.06.2021   413,6 Cartes A2/A0
70 Mandelbaach/
Reckenerwald
Mersch, Helperknapp ZPIN 47 / RF 06 / RFI 19 28.03.2020   863,94  

 

ZH : Zone humide
RD : Réserve diverse
PS : Pelouse sèche
RF : Réserve forestière
RFI: Réserve forestière intégrale

 

 

Dernière mise à jour